СТАТУТ
Арцизького міжшкільного навчально – виробничого комбінату трудового
навчання та професійної орієнтації


(Нова редакція)
м. Арциз 2009 рік

Стаття І. Загальні положення

1.1. Арцизький міжшкільний навчально – виробничий комбінат трудового навчання та професійної орієнтації (надалі – комбінат) – навчально – виховний комплекс.

1.2. Мета та задачі: задовольняти потреби громадян, держави і суспільства у поглибленні базової трудової підготовки школярів 8-12 класів, здійснювати професійне консультування, курсову та професійну підготовку за робочими професіями, організовувати їх добровільну продуктивну працю та забезпечувати реалізацію потреб особистості в отриманні професії і кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов.

1.3. Комбінат є центром трудової підготовки учнів загальноосвітніх шкіл і може охоплювати різними формами навчання, трудової діяльності не тільки школярів, а й незайняту частину молоді.

1.4 Комбінат є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальному органі державного казначейства, печатку і штамп зі своїм найменуванням, ідентифікаційний номер.

1.5 Юридична адреса: 68400 Одеська область м.Арциз пров.Червоноглінський 4а тел.3-13-47

1.6 Засновником комбінату є Арцизька районна Рада Одеської області (рішенні виконкому Ар-

цизької районної Ради народних депутатів №104 від 17.03.1978р.)

1.7 Засновник здійснює фінансування витрат на утримання комбінату, його матеріально-технічне

забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будів-

ництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування в межах виділеного бюджетом

кошторису.

1.8 Комбінат здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України "Про

освіту", Положення про середній загальноосвітній навчально – виховний заклад, Положення

про міжшкільний навчально – виробничий комбінат, Положення про професійно – технічний

навчальний заклад , інших актів законодавства України з питань освіти та власного статуту.

1.9 Комбінат має право:

- мати свої базові підприємства, організації, відносини з якими регулюються на основі договорів;

- визначати контингент і форми трудової та професійної підготовки учнів та курсантів;

- формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в межах власного кошторису;

- виробляти товари народного споживання у власних навчальних майстернях з послідуючою її реалізацією ;

- створювати структурні підрозділи, надавати платні послуги населенню, організовувати платні курси з професійної підготовки, гуртки, клуби, секції, студії, тощо, за власні кошти та за кошти організацій, підприємств, окремих громадян при наявності відповідної матеріально – технічної бази і кадрового забезпечення;

- проводити підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів категорій А,В,С,Д,Е, швачок, продавців, тощо, при наявності відповідної ліцензії МОН України;

- мати рахунки в установах банків;

- застосовувати гнучкий режим праці.

1.10 Найменування закладу:

Повне найменування:

Арцизький міжшкільний навчально - виробничий комбінат

трудового навчання та професійної орієнтації

Скорочене найменування:

Арцизький МНВК

1.11 Комбінат зареєстрований у Держстатуправлінні за кодом 24763866.

1.12 Навчально – методичне та кадрове забезпечення, організація підвищення кваліфікації педаго-

гічних працівників, їх перепідготовка здійснюється комбінатом самостійно або за його

замовленням структурним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади.

1.13 Медичне обслуговування учнів та працівників комбінату забезпечується місцевими органами

державної виконавчої влади і здійснюється відповідними закладами Міністерства охорони

здоров'я України, відомчими медичними закладами.

Стаття ІІ. Організація трудової підготовки учнів у комбінаті.

2.1. Організація трудової та професійної підготовки учнів у комбінаті здійснюється на основі базо-

вих навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Навчальний план

комбінату затверджує відділ освіти або обласне управління освіти та наукової діяльності за

погодженням з методичною радою районного відділу освіти або НМЦ ПТО Одеської області.

2.2. Направлення учнів шкіл до комбінату та їх зарахування проводиться на підставі заяв батьків

учнів з урахуванням профвідбору, який здійснюється профорієнтаційною службою комбінату

та психологічними службами шкіл.

2.3. Мережу і наповненість навчальних груп визначає комбінат на основі встановлених Кабінетом

Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. При цьому вра-

ховуються потреби місцевого населення, можливості матеріально-технічної бази, санітарно – гігі

єнічні вимоги.

2.4. Навчання учнів може здійснюватися в кабінетах, навчально виробничих майстернях, лабо-

раторіях комбінату та, на основі відповідних договорів, у виробничих майстернях інших

навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, навчальних господарствах, цехах

підприємств, на будівельних майданчиках, полях, фермах, тощо.

2.5. Виробнича практика учнів може проводитися на підприємствах, в установах, організаціях, для

яких здійснюється підготовка кадрів.

2.6. У поза навчальний час комбінат може організовувати роботу учнів з технічної творчості,

сільськогосподарського дослідництва, раціоналізаторства, підприємництва.

2.7. Профорієнтація, професійне навчання незайнятого населення, здійснюється комбінатом спіль-

но з місцевим центром зайнятості, а також за договорами з підприємствами і окремими грома-

дянами.

2.8. Випускникам, які закінчили курс професійного навчання з обраної професії, надається

право складати екзамен на присвоєння кваліфікації працівника відповідної галузі чи робіт-

ничого розряду з видачею свідоцтва, встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.

Стаття ІІІ. Комбінат і загальноосвітні школи.

3.1. Комбінат здійснює координацію профорієнтаційної і методичної роботи з трудового та профе-

сійного виховання учнів загальноосвітніх шкіл, є центром трудової та професійної підготовки

старшокласників у районі, надає школам допомогу в організації трудової підготовки учнів,

здійснює відбір учнів шкіл до комбінату.

3.2. Школи, які направляють учнів у комбінат для трудової та професійної підготовки, передають

комбінату педагогічне навантаження з трудового навчання, курсів за вибором, факультативів,

гуртків у обсязі якого забезпечується якісне оволодіння учнями обраним напрямком

діяльності.

3.3. Школи беруть участь у комплектуванні навчальних груп, здійснюють систематичний контроль

за відвідуванням учнями занять в комбінаті, їх успішністю, поведінкою. Педагогічні колекти-

ви шкіл і комбінату забезпечують наступність у профорієнтаційній роботі, навчально – вихов-

ному процесі. Школи і комбінат узгоджують спільну роботу, розклад занять, навчальне наван-

таження.

Стаття ІY. Учасники навчально-виховного та виробничого процесу.

4.1. Учасниками навчально – виховного, виробничого процесу у комбінаті є:

- учні;

- педагогічні працівники;

- інженерно – технічні працівники та навчально – допоміжний персонал;

- батьки (особи, які їх замінюють);

- представники підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій, фондів, асо-ціацій, які беруть участь у роботі комбінату.

4.2. Статус учасників навчально – виховного процесу, їх права й обов'язки визначено Законом

України " Про освіту."

Стаття Y. Управління комбінатом.

5.1. Управління комбінатом в системі освіти здійснюється її засновником та відповідним структур-

ним підрозділом місцевого органу державної виконавчої влади.

5.2. Безпосереднє управління комбінатом здійснює директор навчального закладу, який признача-

ється та звільняється з посади відділом освіти за погодженням з головою районної державної

адміністрації і головою районної ради.

5.3 Вищим органом громадського самоврядування в комбінаті є загальні збори колективу. Учас-

никами загальних зборів є працівники комбінату, учні комбінату, батьки, представники шкіл,

громадськості. Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік.

Загальні збори:

- обирають раду комбінату;

- заслуховують звіт директора і голови ради комбінату про їхню роботу, дають їй оцінку відкритим голосуванням;

- розглядають найважливіші питання діяльності комбінату.

5.4 У період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є рада комбі -

нату. До ради комбінату обираються представники від працівників комбінату учнів, батьків і

громадськості загальними зборами відкритим голосуванням.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

Рада комбінату:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- затверджує план та режим роботи комбінату;

- приймає статут комбінату;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення трудової підготовки учнів;

- погоджує умови оренди приміщень, споруд і обладнання.

5.5.У комбінаті створюється педагогічна рада – дорадчий колегіальний орган, що об'єднує всіх

педагогічних працівників комбінату.

Головою педагогічної ради є директор комбінату.

5.6. Педагогічна рада.

- розглядає основні питання навчально – виховної та виробничої діяльності комбінату;

- здійснює вибір варіантів навчальних програм та підручників;

- організовує підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду тощо.

5.7. При педагогічній раді можуть створюватись різноманітні профільні об'єднання, секції, педа-

гогічні консиліуми та робочі групи.

5.8. Керівництво комбінатом здійснює його директор.

5.9.Директор комбінату:

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені комбінату;

- рожпоряджається в установленому порядку майном і коштами комбінату, затверджує кошторис та організовує його виконання, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків і є розпорядником кредитів;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу;

- організовує трудову та професійну підготовку учнів, здійснює контроль за її ходом і результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог охорони дитинства і праці;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує привила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників комбінату;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку, застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед батьками, учнями, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

5.10. Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- відповідає за організацію навчально-виховного процесу, виконання навчальних програм, якість трудової та професійної підготовки учнів;

- здійснює контроль за ефективністю навчально-виховного процесу, надає методичну допомогу вчителям, майстрам виробничого навчання;

- забезпечує зв'язок і наступність між навчально-виховною роботою шкіл і комбінату;

- організовує контроль за проведенням роботи з охорони праці, забезпеченням практичної трудової підготовки учнів;

- надає методичну допомогу з профорієнтації вчителям, майстрам виробничого навчання;

- проводить роботу по забезпеченню професійного самовизначення учнів, упередженню помилок у виборі професії;

- координує роботу психологічних служб з профорієнтації, профорієнтаційну роботу комбінату, шкіл, базових підприємств.

5.11. Вчителі комбінату здійснюють навчання і виховання учнів, забезпечують належний рівень їх

трудової та професійної підготовки, охорону праці дітей, проводять профорієнтаційну, поза

класну роботу, беруть участь у підготовці обладнання для проведення навчально-виховного

процесу.

5.12. Майстри виробничого навчання відповідають за якість практичної трудової та професійної

підготовки учнів, створення умов для їх навчально-виробничої діяльності, виконання учнями

вимог охорони праці на робочих місцях. В навчальне навантаження майстра входять години

на проведення практичних занять, виробничої практики учнів. В межах робочого часу майс-

тер виконує навчальне навантаження, готує до занять матеріально-технічну базу навчально-

виховного процесу, бере участь у проведенні гурткової, профорієнтаційної, виховної роботи.

Стаття YІ. Майно комбінату.

6.1. Майно комбінату становлять основні фонди (приміщення, обладнання тощо), а також інші

цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі комбінату.

6.2. Майно комбінату належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного

законодавства, рішення про заснування, власного статуту та укладених ним угод. Здача в

оренду або продаж майна здійснюється за погодженням з засновником.

6.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна комбінату може проводити-

ся лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані комбінату внаслі-

док порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами відшкодову-

ються відповідно до чинного законодавства.

6.4. Комбінат відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними

ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

Стаття YІІ. Джерела фінансування

7.1. Комбінат здійснює свою діяльність на основі власного кошторису .

Джерелами формування кошторису комбінату є:

- кошти місцевого бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі державних стандартів освіти;

- плата за надання додаткових освітніх послуг;

- кошти, одержані за професійну підготовку кадрів, відповідно до укладених угод;

- добровільні грошові внески і матеріальні цінності, передані підприємствами, установами, організаціями, а також окремими громадянами та батьками учнів;

- кредити і позички банків;

7.2. Кошти комбінату зберігаються на його власних рахунках у територіальному органі держав-

ного казначейства або установах банку і знаходяться у повному розпорядженні комбінату.

7.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку в комбінаті визначається Положенням про організа-

цію бухгалтерського обліку і звітності в Україні на поточний період.

7.4. Звітність комбінату визначається вимогами державної статистики.

7.5. Діловодство комбінату організовується відповідно до встановленого МОН України порядку.

Стаття YІІІ. Міжнародні зв’язки

8.1. Комбінат має правоукладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з нав-

чальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими

об'єднаннями, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

8.2 Комбінат за наявності матеріально – технічної, соціально – культурної бази та власних

коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на основі самостійно укладених

угод про обмін педагогічними працівниками та учнями, створювати у встановленому порядку

спільні асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції конкур-

си тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.

Стаття ІХ. Контроль за діяльністю комбінату

9.1. Контроль за дотриманням комбінатом державних стандартів освіти здійснюється відповідни-

ми структурними підрозділами місцевих органів державної влади.

9.2. Основною формою контролю за діяльністю комбінату є атестація, яка проводиться, як прави-

ло, один раз на десять років у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

9.3.Зміст, форми, періодичність контролю, не пов'язаного з навчально – виховним процесом, вста-

новлюються засновником комбінату та іншими державними та фінансовими органами

відповідно до чинного законодавства.

Стаття Х. Реорганізація або ліквідація комбінату.

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію комбінату приймає засновник.

10.2. Реорганізація або ліквідація комбінату здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.3. Якщо комбінат реорганізується чи ліквідується, учням, які навчалися в ньому, повинна бути

забезпечена можливість продовження навчання за обраною професією, а працівникам, які

звільняються або переводяться на інше місце роботи, гарантовано дотримання їхніх прав та

інтересів відповідно до діючого законодавства України про працю.

“УЗГОДЖЕНО” "ПРИЙНЯТО"

Начальник відділу освіти радою комбінату

“ 08 ” жовтня 2009 року

Арцизької райдержадміністрації Г о л о в а р а д и

_____________ Л.В.Завальнюк __________ В.С.Самсонніков

ПОВЕРНУТИСЯ В ПОЧАТОК

Кiлькiсть переглядiв: 788

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.